TeBeVat

TeBeVat ontwikkelt hulpmiddelen voor het erkennen van eerder verworven competenties. De kern van het project ligt in het begeleiden van de kandidaat die zijn competenties wenst te laten beoordelen op basis van een gestructureerd portfolio op basis van ESCO-competenties. De beroepen en competenties in de podium- en evenementensector evolueren zeer snel. Een groot deel van deze competenties worden aangeleerd door informeel en niet-formeel leren. Leren op de werkvloer vormt een belangrijk onderdeel van bijscholing en specialisatie. En nog steeds groeien beroepsbeoefenaars door buiten de traditionele onderwijssystemen.

Tegen 2018 verwacht de EU dat elk land de nodige voorzieningen treft voor de erkenning van competenties verworven door informeel of niet-formeel leren. Het TeBeVat-project ontwikkelt hulpmiddelen die technici bijstaan in het laten erkennen van hun competenties. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat we de verschillende hulpmiddelen laten aansluiten op elkaar en op bestaande nationale systemen.

Het TeBeVat-project bouwt verder op bestaande systemen en integreert resultaten van eerdere projecten. Het project maakt gebruik van ESCO (de Europese classificatie van Vaardigheden, Competenties, Kwalificaties en Beroepen), de ECVAET-matrix (een competentiematrix voor “Veranstaltungstechnik” ontwikkeld in de Duitstalige EU landen), ECVET (Het Europese Creditsysteem voor beroepsopleiding en training) en ervaringen en hulpmiddelen uit eerdere projecten (o.a. van het testcentrum podiumtechnieken RITCS en de bevindingen uit het ETTE-veiligheidsproject)

De hulpmiddelen zijn:

 • Een zelfevaluatietool, die de technicus helpt inzicht te verwerven in de eigen competenties
 • Een diagnostische visualiseringstool om de eigen competenties (alleen of in groep) verder uit te diepen en te bevragen.
 • Een gestructureerd portfolio, waarmee bewijs van competentie verzameld kan worden op een gestructureerde en valideerbare manier.
 • Een checklist voor de functieomschrijving van de werkplekcoach of mentor, zodat de omschrijving aansluit bij het beoogde leerproces.
 • Een opleidingswijzer, waarmee, aan de hand van de analyse van de ontbrekende competenties, richting kan worden gegeven aan verder leren. Dat kan dan concreet gaan om verder zelfstandig leren, sturing van werkplekleren, E-learning of het volgen van modules binnen het reguliere onderwijsaanbod.
 • Een glossary waarin de gebruikte terminologie verklaard en geduid wordt.

Project website

Onderzoekers

 • Chris Van Goethem

Timing

 • tot augustus 2018

Partners

 • Beroepsverenigingen (VPLT, VPT, STEPP),
 • Training en onderzoeksinstellingen (BF/M-Bayreuth, Gecko, SCV)
 • KMO’s (SV-wtu) .

Met de steun van

KA2: Transparency and recognition of skills and qualifications to facilitate learning, employability and labour mobility

Deze pagina

Print Friendly and PDF

Algemeen