PraPAT

In opdracht van de Vlaamse OnderwijsRaad (VLOR) voerde het kenniscentrum podiumtechnieken van het RITS (EHB) een onderzoek naar Praktijkleren in de Podium- en Audiovisuele technieken, kortweg PraPAT.

Praktijkleren neemt een belangrijke plaats in bij Podiumtechnische en Audiovisuele beroepen. Een heel aantal competenties kunnen immers alleen aangeleerd worden binnen een reële situatie. Stressfactoren, zoals de aanwezigheid van een publiek, en de strakke opeenvolgende deadlines hebben een belangrijke invloed op het werk.

Maar stages in de Podiumtechnische en Audiovisuele beroepen hebben te kampen met een aantal moeilijkheden. Momenteel lopen stagiairs van verschillende types opleidingen en niveaus naast elkaar op de werkvloer. De organisatie van de stages is moeilijk te vatten in conventionele structuren en de kwaliteit van de stage is afhankelijk van weinig constante factoren, zoals de samenstelling van het team en het moment in het productieproces.

Daarnaast is het niet evident om een stage te organiseren en te begeleiden binnen een wettelijke context omdat rekening moet worden gehouden met onder andere: het werken op verplaatsing, het werken met derden, het artistieke proces, de sterk wisselende werkroosters, de hoge veiligheids-, betrouwbaarheids- en bedrijfszekerheidseisen, strakke deadlines en wisselende stagebegeleiders…

Dit project bracht alle betrokkenen bij het praktijkleren in de Podiumtechnische en Audiovisuele beroepen samen om ervaringen uit te wisselen, knelpunten vast te stellen en mogelijke oplossingen te formuleren met betrekking tot praktijkleren. Daarnaast onderzocht dit project waar, en voor welke competenties, simulatie van praktijksituaties een zinnig alternatief kan vormen. Bijzondere aandacht werd besteed aan de problematiek van werkstudenten en werkenden in dit kader.

Doelstellingen

  • Een kennisnetwerk opbouwen rond stages en praktijkleren. Nagaan hoe verschillende opleidingen Podiumtechnieken stages en praktijkleren aanpakken en wat de voor- en nadelen zijn van deze aanpak. Deze kennis delen en verspreiden.
  • Nagaan wat de knelpunten zijn tussen het wettelijke aspect van stages en de praktijk van stages in de podiumkunsten.(Bijvoorbeeld rond avond-, nacht-, en weekendwerk).
  • Het verbeteren en transparant maken van communicatie tussen stageplaatsen en opleidingen.
  • Het ondersteunen van stagebegeleiders en het promoten van good practices, zowel voor stages als in simulaties.

Resultaten

Publicaties

Onderzoekers

  • Catherine Vervaecke
  • Chris van Goethem

Timing

  • 2008 – 2009

Partners

 

In opdracht van

Deze pagina

Print Friendly and PDF

Algemeen