Cue One Go

Het Cue One Go project is opgezet door het Sociaal Fonds Podiumkunsten in het kader van de oproep “Ontwikkeling van een contextspecifieke leidraad werkplekleren” van het departement Onderwijs en Vorming.

In dit project ontwikkelden we een evaluatietool gebaseerd op de door het kenniscentrum ontwikkelde competentieomschrijvingen. Deze werden aangevuld met drie “vraag en antwoord” brochures rond werkplekleren.

Context van het Cue one Go project

Het productieproces binnen muziek, podiumkunsten en live entertainment schept een zeer specifieke context voor verschillende vormen van werkplekleren. Het creëren van voorstellingen is een lang proces. Het gaat om het maken van iets nieuws, iets onbestaand, waardoor bij aanvang van het proces het resultaat en de bijbehorende middelen niet vastliggen. Het resultaat van het proces is erg vluchtig, de voorstelling bestaat slechts ten volle door de aanwezigheid van het publiek.

Hierdoor doet elke poging tot registratie afbreuk aan de kwaliteit van het echte resultaat.

Organisatiestructuur

Voorstellingen worden veelal opgezet door kleine, autonome, wisselende teams. Deze teams worden samengesteld uit zowel interne als externe medewerkers. Hierdoor ontstaat een dubbele hiërarchie, de medewerker is verantwoording verschuldigd aan het artistieke team, maar ook aan de verantwoordelijke van de organisatie. De ervaring leert dat de kwaliteit van het werkplekleren sterk afhankelijk is van het team waarin men functioneert en slechts in beperkte mate van de organisatie.

Competenties, kennis en attitudes

De competenties die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van een functie zijn sterk afhankelijk van de specifieke productie en komen soms maar op 1 moment in het proces voor. Dit maakt dat de leermomenten sterk tijdsgebonden zijn. Men moet het volledige productieproces mee doorlopen om alle facetten te leren kennen. Een aantal competenties worden sterk beïnvloed door externe factoren (de aanwezigheid van publiek, plankenkoorts, slechte kritiek, …), ze zijn dan ook niet ten volle te simuleren en kunnen enkel in praktijk verworven worden. De competenties omschreven in het beroepscompetentieprofiel komen zelden binnen één productie voor.

Uit gesprekken met werkgevers blijkt dat de juiste houding en attitudes een belangrijke rol spelen in het functioneren binnen een productieploeg. Men is eerder geneigd om met iemand in zee te gaan die de juiste attitudes heeft dan met iemand die de technische competentie beheerst.

Productietechnieken evolueren zeer snel. De achterliggende kennis wordt steeds belangrijker voor wie wil blijven evolueren.

Verschillende vormen van werkplekleren

Binnen de opleidingen podiumtechnieken kunnen we vier vormen van werkplekleren onderscheiden.

  1. Interne productie, hierbij wordt een “real live” situatie binnen de opleiding gecreëerd. Dit kan bestaan uit het maken van voorstellingen met studenten van andere opleidingen, waarbij publiek, tijdsdruk,… aanwezig zijn. Een ander voorbeeld is het beheer en onderhoud van materiaal. Het nadeel van deze vorm is dat de andere deelnemers aan het proces ook lerenden zijn wat het proces beïnvloed.
  2. Projecten, als vorm van groepswerk, waarbij het volledige of gedeeltelijke project in handen is van de lerenden. Dit kan vb. een festival of amateurvoorstelling zijn. Binnen deze vorm is het niet evident om de individuele lerende te volgen en te beoordelen.
  3. Stages, waarbij een individu in een professionele omgeving zo mogelijk het volledige proces volgt. Korte stages zijn eerder interessant om een bepaald deelaspect aan te leren of te “proeven” van het beroep.
  4. Leren en werken, waarbij de lerende aan meerdere producties deelneemt of bij een “onderaannemer” of organisatie die een deelaspect uitvoert, tewerkgesteld is. Dit is de traditionele vorm van leren in de podiumsector. We stellen echter vast dat veel beroepsbeoefenaars moeite hebben met het overbrengen van de noodzakelijke technische achtergrond.

We gaan er van uit dat een combinatie van verschillende vormen van werkplekleren op verschillende leerplekken een meerwaarde vormt voor het optimaal ontwikkelen van de nodige competenties. Om de leerkwaliteit binnen deze complexe omgeving te waarborgen lijkt het noodzakelijk een gemeenschappelijk instrument te ontwikkelen waardoor elke leerervaring kan verder bouwen op de eerdere ervaringen.

Resultaten

Eindverslag Cue One Go  (pdf, NL)
Omschrijving competenties (pfd, NL)
Stagetool v3  (ZIP)
Vraag & Antwoord Vraag & Antwoord (ZIP)

Onderzoekers

  • Chris Van Goethem

Timing

  • 2011 – 2012

Partners

         

Met de steun van

departement Onderwijs en Vorming

Deze pagina

Print Friendly and PDF

Algemeen